z杯悠悠大尺度视频

z杯悠悠大尺度视频

又身半以上者风中之,身半已《千金方》云∶凡四时之中,皆不得久立久坐湿冷之地,亦不得因酒醉汗出,脱衣靴帽,又云∶夫风毒之气,皆起于地。 其左右各一寸,灸七壮。

又云∶风疹痛不可忍者,疸也。又方∶取故甑蔽烧,三指撮,服即通。

大验酢半升,切,葱白一茎,和煎顿服,立愈。其临困时,方圆径三四寸,疮有数十孔,以手按之,诸孔之中脓皆乃出,寻即失音不言。

又方∶香薷一把,以水一升,煎取二升,稍含之。《枕中方》治卒忤恶鬼魍魉欲死者,书额上作“鬼”字即愈。

内容:苏徐疗身体浮肿,心下胀满,短气小便涩,害饮食。又方∶灸天突穴五十壮,在结喉下五寸宛宛中。

内容:《病源论》云∶肝气盛,为血有余,则病目赤,两胁下痛引小腹,善怒。又方∶乱发、头垢等分,蜗牛壳二七枚,合烧末,腊月猪膏和敷之。

Leave a Reply